استانداردهای آزمایشگاه آب و فاضلاب - ویژگی ها و آزمون ها

 

عنوان

شماره استاندارد

الف- ويژگي‌هاي آب

1              آب آشاميدني - ويژگي‌هاي ميکروبيولوژي

1011

2              ويژگي‌هاي آب آشاميدني

1053

3             آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه - ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون

1728

4             کيفيت آب - قابليت مصرف محصولات غيرفلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر کيفيت آب بخش اول: ويژگي‌ها

1-7171

5             آب - آب خالص مورد استفاده در آزمايشگاه‌هاي بيومديکال - ويژگي‌ها

8097

ب- نمونه‌برداري آب و فاضلاب

 

6             روش نمونه‌برداري و آزمايش فاضلاب‌ها

1779

7             روش نمونه‌برداري آب

2347

8             روش روزمره نمونه‌برداري آب

2348

9             روش نمونه‌گيري از پس‌آبهاي صنعتي

2440

10          آيين کار نمونه‌برداري از آب جهت آزمونهاي ميكروبيولوژي

4208

11          آب آشاميدني و آب مورد مصرف در فرآوري غذا و نوشيدني - راهنماي نمونه‌برداري

7002

12          کيفيت آب - نمونه‌برداري از رسوبات بستر محيطهاي آبي - آئين کار

7372

13          کيفيت آب - نمونه‌‌برداري - راهنماي نمونه‌برداري از آب و بخار در تاسيسات ديگ بخار

7920

14          کيفيت آب - نمونه‌برداري - نمونه‌برداري از آب دريا - آيين کار

7959

15          کيفيت آب - نمونه‌برداري - نمونه‌برداري از پسابها - آيين کار

7960

16          کيفيت آب - نمونه‌برداري - نمونه‌برداري از درياچه‌هاي طبيعي و مصنوعي - آيين کار

7961

17          کيفيت آب - نمونه‌برداري - نمونه‌برداري از فروريزه‌هاي آبي - آيين کار

7962

18          کيفيت آب - نمونه‌برداري - نمونه‌برداري از رودخانه‌ها و نهرها - آيين کار

7964

19          کيفيت آب - روش‌هاي نمونه‌برداري زيستي - نمونه‌برداري با تورهاي دستي از بي‌مهرگان کف زي بزرگ - آئين کار

8790

20          کيفيت آب - روش نمونه‌برداري - آئين کار

8910

21          کيفيت آب - حفاظت و جابجايي نمونه‌هاي رسوبي و لجن - آيين کار

8959

22          آب - حفاظت و جابجايي نمونه‌هاي آب - آيين کار

9886

ج- كليات آزمونهاي آب و فاضلاب

 

23          روش‌هاي آزمون آب آشاميدني

1055

24          روش تهيه آب مقطر با درجه خلوص زياد براي آزمونهاي آب

2349

25          روش اندازه‌گيري يون فلزات در آب و فاضلاب

2354

26          آب - واژه نامه - بخش يک: فهرست الفبايي و موضوعي

1-5711

27          آب - واژه نامه - بخش دو: آب در طبيعت، نمونه‌برداري

2-5711

28          آب - واژه نامه - بخش سه: آب آشاميدني، آب صنعتي، فاضلاب

3-5711

29          آب - واژه نامه - بخش چهارم: بيولوژي، ميکروبيولوژي

4-5711

30          آب - واژه نامه - بخش پنجم: شيميايي و آمار

5-5711

د- آزمونهاي ميكروبي آب

 

31          روش شناسايي و شمارش پزودوموناس

3140

32          روش شمارش بيشترين تعداد احتمالي اشرشيا کلي با استفاده از MUG

3456

33         جستجو و شناسايي استرپتوکوک‌هاي مدفوعي در آب به روش غني‌سازي در محيط مايع

3619

34         جستجو و شمارش استرپتوککهاي مدفوعي در آب به روش صافي غشايي

3620

35         جستجو و شمارش کلي‌فرمها در آب به روش چند لوله‌اي

3759

36         جستجو و شمارش کلي‌فرمها در آب به روش غشايي

3760

37         آيين کار آزمونهاي باکتريولوژيکي آب

4207

38         شمارش ميکروارگانسيم‌هاي قابل کشت

5271

39         آب- جستجو و شمارش اسپورکلستريديوم احياء کننده سولفيت با استفاده از صافي غشايي در آب

5353

40          آب - جستجو و شمارش اسپورکلستريديوم احياء کننده سولفيت به روش غني‌سازي در آب

5354

41          آب - جستجو و شناسايي لژيونلا - روش آزمون ميکروبيولوژي

5859

42          آب - جستجو و شناسايي ژيارديا لامبليا - روش آزمون ميکروبيولوژي

5860

43         آب - جستجو و شناسايي باکتريايي آهن (چاپ اول)

5861

44         آب - جستجو و شناسايي هايفوميسهاي آبي - روش آزمون ميکروبيولوژي

5866

45         ميکروبيولوژي آب - شناسايي و شمارش کانديدا آلبيکانس

5754

46         آنتروباکترياسه - جستجو با روش پيش غني‌سازي

5838

47         آب - شناسايي و شمارش قارچها

5868

48         آب - شناسايي و شمارش باکتريهاي احياء‌کننده سولفات به روش MPN - روش آزمون

5870

49         آب - شناسايي و جداسازي تک ياخته‌هاي آزادزي

6377

50          آب - شناسايي و جداسازي نماتودها در آب خام آشاميدني - روش آزمون

6378

51          آب - جداسازي آنترو ويروسها

6822

52          آب‌- شناسايي و شمارش ژيارديا و کريپتوسپوريديوم به روش ايمونو فلورسنانس روش آزمون ميکروبيولوژي

6987

53         آب - جستجو و شناسايي سيانوباکترها - روش آزمون ميکروبيولوژي

7023

54         آب - جستجو و شناسايي باکتريوفاژها - قسمت دوم کلي‌فاژهاي سوماتيک - روش آزمون ميکروبيولوژي

7024

55         آب - جستجو و شناسايي آنتاموبا هيستوليتيکا - روش آزمون ميکروبيولوژي

7067

56         آب - جستجو و شناسايي ويبريوکلرا - روش آزمون ميكروبيولوژي

7223

57         آب - جستجو و شناسايي کلي‌فرمها به روش وجود - عدم وجود - روش آزمون ميکروبيولوژي

7225

58         کيفيت آب - مهار رشد سودوموناس پوتيدا - روش آزمون ميکروبيولوژي

7611

59         کيفيت آب - آزمون مهار رشد جلبک آب شيرين به وسيله جلبکهاي سبز تک سلولي

7617

60          کيفيت آب - جستجو و شمارش انتروکوکهاي روده‌اي - قسمت دوم: صافي غشايي

1-7724

61          کلي‌فرمها، کيفيت آب جستجو و شناسائي اشرشيا کلي - قسمت اول: صافي غشايي

1-7725

62          کيفيت آب ارزيابي صافي‌هاي غشايي مورد استفاده براي آزمون‌هاي ميکروبيولوژي

7993

63         کيفيت آب - اندازه‌گيري اکسيژن مورد نياز بيوشيميايي بعد از nروز - قسمت اول‌: رقيق سازي و بذردار کردن با افزودن اليل تيواوره - روش آزمون

1-8396

64         آب - تعيين اکسيژن مورد نياز بيوشيميايي پس از n روز (BOD­­­N) قسمت دوم: روش آزمون براي نمونه‌هاي رقيق نشده

2-8396

65         کيفيت آب - ارزيابي قابليت تجزيه بيولوژي هوازي نهايي ترکيبات آلي در محيط آبي - اندازه‌گيري کربن معدني در ظرفهاي درزگيري شده (آزمون کربن دي اکسيد در فضاي فوقاني) - روش آزمون

8472

66         کيفيت آب - تعيين ميزان سميت حاد کشنده مواد موجود در آب براي ماهيان آب شيرين - قسمت اول: روش آزمون ثابت

1-8696

67         کيفيت آب - تعيين ميزان سميت حاد کشنده مواد موجود در آب براي ماهيان آب شيرين - قسمت دوم: روش آزمون نيمه ثابت

2-8696

68         کيفيت آب - تعيين آب استخر پرورش ماهي براي گونه‌هاي رايج گرمابي وسردابي - روش متداول - ويژگي‌ها

8726

69         كيفيت آب - شناسايي گونه‌هاي سالمونلا

8789

70          کيفيت آب - تعيين سميت‌زايي در جنين‌ها و لاروهاي ماهي آب شيرين - روش نيمه ايستا

8797

71          کيفيت آب - ارزيابي قابليت تجزيه زيستي نهايي هوازي ترکيبات آلي در محيط آبي - آ‍زمون ايستا (روش زان - و لنز)

8798

72          کيفيت آب - ارزيابي قابليت تجزيه زيستي نهايي هوازي ترکيبات آلي در محيط آبي به وسيله اندازه‌گيري اکسيژن مورد نياز در يک تنفس‌سنج بسته

8799

73         کيفيت آب – آزمون‌هاي مهارکنندگي رشد جلبک‌ها با مواد کم محلول، ترکيبات فرار، فلزات و فاضلاب - راهنما

8868

74         كيفيت آب - شناسايي و شمارش سودوموناس آئروژينوزا به روش صاف كردن غشايي

8869

75         کيفيت آب – تعيين خاصيت ژنوتوکسوسيتي آب و پساب - آزمون سالمونلا/ ميکروزوم (آزمون ames)

9658

76         کيفيت آب - تعيين اثر مهارکنندگي عوامل موجود در نمونه‌هاي آب بر نور افشاني باکتري ويبريوفيشري - قسمت اول: روش استفاده از باکتري‌هاي تازه تهيه شده

1-9040

77         کيفيت آب - تعيين اثر مهارکنندگي عوامل موجود در نمونه‌هاي آب بر نور افشاني باکتري ويبريوفيشري - قسمت دوم: روش استفاده از سوسپانسيون خشک شده باکتري

2-9040

78         کيفيت آب - ارزيابي ژنوتوکسيسيتي به روش القاء ميکرونوکلئي - قسمت اول: ارزيابي ژنوتوکسيسيتي با استفاده از لاروهاي آمفي‌بين

1-9668

79         کيفيت آب - شناسايي و شمارش کمپيلوباکترهاي مقاوم به حرارت

9900

هـ- آزمونهاي شيميايي

 

80          اندازه‌گيري آب با معرف کارل فيشر و دين استارک

154

81          تهيه آب با سختيهاي معين جهت آزمون مواد پاک‌کننده

2019

82          آزمون پايداري مواد پاک‌کننده در آب سخت

2321

83         روش اندازه‌گيري يون کلرور در آب و فاضلاب

2350

84         روش تعيين يون فلوئور در آب

2351

85         روش تعيين يون نيترات در آب

2352

86         روش اندازه‌گيري يون سولفات در آب

2353

87         روش اندازه‌گيري يون کلسيم و منيزيم در آب

2355

88         روش آزمون سختي آب

2356

89         روش اندازه‌گيري مقدار کل سيانور در آب

3069

90          ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون آلومينيوم سولفات

3096

91          ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون هيدروژن پراکسايد (آب اکسيژنه)

3239

92          سديم تري‌پلي‌فسفات - روش‌هاي آزمون - روش اندازه‌گيري مواد نامحلول در آب

3-3675

93         ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون تانن مورد مصرف در صنايع آب

4457

94         مواد فعال در سطح و پاک‌کننده‌ها - اندازه‌گيري آب با روش کارل فيشر

5433

95         کيفيت آب - اندازه‌گيري نيتروژن با روش استفاده از هضم اکسايشي توسط پراکسودي سولفات

5801

96         کيفيت آب - تعيين ميزان مواد جامد معلق

5904

97         کيفيت آب، تعيين رنگ - روش آزمون

6722

98         مايعات آلي - اندازه‌گيري ميزان آب - روش تيتراسيون کولومتري کارل فيشر - روش آزمون

6885

99         حلال‌هاي فرار - اندازه‌گيري ميزان آب - روش تيتراسيون با معرف کارل فيشر - روش آزمون

6886

100       کيفيت آب - اندازه‌گيري کروم به روش‌هاي بيناب سنج جذب اتمي - روش آزمون

7046

101       آب - اندازه‌گيري هيدرازين به روش رنگ‌سنجي - روش آزمون

7109

102       کيفيت آب - دستورالعمل اندازه‌گيري کربن آلي کل - روش آزمون

7379

103      کيفيت آب - اندازه‌گيري روغن و گريس در آب و فاضلاب به روش وزن‌سنجي - روش آزمون

7380

104      کيفيت آب - اندازه‌گيري روغن و گريس و هيدروکربنهاي نفتي موجود در آب و فاضلاب به روش بيناب‌سنجي مادون قرمز - روش آزمون

7381

105      کيفيت آب - تعيين هدايت الکتريکي

7476

106      کيفيت آب - اندازه‌گيري جيوه

7483

107      کيفيت آب - اندازه‌گيري 15 هيدروکربن آروماتيک چندحلقه‌اي در آب بوسيله HPLC با آشکارسازي فلورسانس پس از استخراج مايع - مايع

7608

108      کيفيت آب - اندازه‌گيري شش عامل کمپلکس‌کننده - روش کروماتوگرافي گازي

7609

109      کيفيت آب - هضم براي تعيين عناصر انتخابي در آب - قسمت اول: هضم به وسيله تيزاب سلطاني

1-7917

110       کيفيت آب - هضم براي تعيين عناصر انتخابي در آب - قسمت دوم: هضم به وسيله نيتريک اسيد

2-7917

111       کيفيت آب - اندازه‌گيري ميزان سيليس - روش آزمون

7919

112       کيفيت آب - تعيين آلومينيوم به روش اسپکترومتري جذب اتمي

8650

113      کيفيت آب - تعيين آلومينيوم به روش اسپکترومتري با استفاده از 10،1 فنانترولين

8651

114      کيفيت آب - تعيين مجموع کلسيم و منيزيم به روش تيتراسيون با EDTA

8652

115      کيفيت آب - اندازه‌گيري هالوژن‌هاي قابل جذب پيوند يافته به ترکيبات آلي - روش آزمون

8653

116      کيفيت آب - اندازه‌گيري منگنز - روش طيف‌سنجي با استفاده از فورمالدوکسيم - روش آزمون

8911

117      کيفيت آب - اندازه‌گيري برومات حل شده به روش کروماتوگرافي مايع يون‌ها - روش آزمون

8912

118      کيفيت آب - اندازه‌گيري آمونيوم - قسمت اول: روش طيف‌سنجي دستي

1-8913

119      کيفيت آب - اندازه‌گيري آمونيوم - قسمت دوم: روش طيف‌سنجي خودکار

2-8913

120       حلال‌هاي محلول در آب - قابليت امتزاج با آب - روش آزمون

9397

121       کيفيت آب - اندازه‌گيري برخي از حشره‌کش‌هاي آلي کلردار، بي‌فنيل‌هاي چند کلردار و کلروبنزنها به روش کروماتوگرافي گازي پس از استخراج مايع - مايع

9487

122       کيفيت آب - اندازه‌گيري بنزن و برخي مشتق‌هاي آن - قسمت اول: به روش گاز کروماتوگرافي فضاي فوقاني

1-9007

123      کيفيت آب - اندازه‌گيري بنزين و برخي مشتق‌هاي آن - قسمت دوم: به روش استخراج و کروماتوگراف گازي

2-9007

124      آب - اندازه‌گيري هيدروکربن‌هاي آروماتيک چند حلقه‌اي - قسمت اول: اندازه‌گيري 6 هيدروکربن آروماتيک چندحلقه‌اي به روش کروماتوگرافي لايه نازک با کارايي بالا با آشکارسازي فلورسانس پس از استخراج مايع - مايع

1-9387

125      آب - اندازه‌گيري هيدروکربن‌هاي آروماتيک چند حلقه‌اي - قسمت دوم: اندازه‌گيري 6 هيدروکربن آروماتيک چندحلقه‌اي به روش کروماتوگرافي لايه نازک با کارايي بالا با آشکارسازي فلورسانس پس از استخراج مايع - مايع

2-9387

126      آب - اندازه‌گيري آلکيل فنل‌هاي گزينشي - قسمت اول: روش براي نمونه‌هاي صاف نشده با استفاده از استخراج مايع - مايع و کروماتوگرافي گازي با آشکارسازي طيف‌سنجي جرمي

1-9388

127      آب - تعيين ترکيبات آلي قلع انتخاب شده به روش گاز کروماتوگرافي

10111

و- فاضلاب و پساب

 

128      ويژگي‌هاي پس‌آبهاي صنعتي

2439

129      آب - ارزيابي عوامل مهارکننده سرعت مصرف اکسيژن در لجن فعال

5867

130      آب - راهنماي استفاده مجدد از آب در واحدهاي توليد مواد غذائي

6273

131      آب ارزيابي اثر مهارکنندگي ترکيبات موجود در آب بر روي رشد ميکروارگانيزم‌هاي موجود در لجن فعال

6858

132      کيفيت آب - روش بررسي ممانعت از نيترات‌سازي ميکروارگانيسمهاي لجن فعال به وسيله مواد شيميايي و پسآب‌ها

7615

133      کيفيت آب - ارزيابي تخريب زيستي هوازي ترکيبات آلي در محيط آبي به روش لجن فعال نيمه پيوسته

9115

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید