استانداردهای صنایع رنگ و پلیمر – ویژگی ها و آزمون

 

رديف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

روش آزمون تعیین ظرفیت نگهداری مایع در پلیمر جاذب

4434

2

روش آزمون اندازه گيري PH پليمر جاذب

4953

3

روش آزمون تعیین زمان نفوذپری پلیمر جاذب

4436

4

روش آزمون تعيين پايداري پليمر جاذب در برابر پرتو فرابنفش

4431

5

روش آزمون تعیین چسبندگی ذرات پلیمر جاذب

4438

6

اندازه‌گيري ذرات رزينهاي هموپليمر و کوپليمر وينيل کلرايد بروش دانه‌سنج

2042

7

تعیین ظرفیت جذب پلیمر جاذب (روش سریع) روش آزمون

5049

8

روش آزمون تعيين درصد رطوبت موجود پليمر جاذب

4433

9

پلیمرها-تعیین میزان خلوص به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

7188

10

روش تعيين ميزان جذب نرم‌کننده رزين‌هاي هموپليمر و کوپليمر وينيل کلريد براي مصارف عام در دماي محيط

2917

11

– آنالیز و شناسایی مقدماتی-روش آزمون

8391

12

رنگها و جلاها – پوشرنگ امولسيوني بر پايه رزين پلي وينيل استات – ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون

289

13

رنگ ها جلاها- آزمون خمش حول محور مخروطی

5906

14

ثبات رنگ کالاهاي نساجي - ويژگيهاي معيار خاکستري براي ارزيابي تغييرات در رنگ

160

15

پلاستیک- روش آزمون سریع ثبات رنگ مواد پلاستیک در مقابل نور پشت پمجره به کمک نور فلوئورسنت

6264

16

ويژگيها و روشهاي آزمون رنگ سياه آماده به مصرف با پايه قيري عاري از سرب در برابر اسيد, قليا, آب و حرارت

1333

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید